ਸਪਰੇਅਫੋਮ (ਐਸਪੀਐਫ)

  • ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ
  • ਰਸਾਇਣਕ ਨਾਮ
  • ਸੀਏਐਸ ਨੰ.
  • ਕਰਾਸ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡ
  • ਐਮਐਕਸਸੀ -5 ਪੇਂਟਾਮੇਥੀਲੈਡੀਥੈਲੇਨੇਟ੍ਰੀਅਮਾਈਨ 3030-47-5 ਪੋਲੀਕੇਟ 5 ਮਾਡਲਾਂ ਵੇਖੋ
  • ਐਮਐਕਸਸੀ -8 ਐਨ, ਐਨ-ਡਾਈਮੇਥਾਈਲਸੀਕਲੋਹੇਕਸੈਲਮੀਨੇ 98-94-2 ਪੋਲਕਿਟ 8 ਮਾਡਲਾਂ ਵੇਖੋ
  • ਐਮਐਕਸਸੀ -41 1,3,5-ਟ੍ਰਿਸ (3-ਡਾਈਮੇਥੀਲਾਮੀਨੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ) ਹੈਕਸ਼ਾਹਿਡਰੋ-ਐਸ-ਟ੍ਰਾਇਜਾਈਨ (ਐਸ-ਟ੍ਰਾਇਜਾਈਨ) 15875-13-5 ਪੋਲੀਕੇਟ 41 ਮਾਡਲਾਂ ਵੇਖੋ
  • ਐਮਐਕਸਸੀ-ਬੀਡੀਐਮਏ ਡਾਈਮੇਥਾਈਲਬੇਨਜੈਲੇਮਾਈਨ 103-83-3 ਡੱਬਕੋ ਬੀ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਮਾਡਲਾਂ ਵੇਖੋ
  • ਐਮਐਕਸਸੀ-ਏ 33 33% ਟੇਡਾ 67% ਡੀਪੀਜੀ ਵਿਚ 280-57-9 ਡੱਬਕੋ 33 ਐਲ.ਵੀ. ਮਾਡਲਾਂ ਵੇਖੋ
  • ਐਮਐਕਸਸੀ-ਆਰ 70 ਡਿਮੇਥੀਅਮਿਨੋਥੌਕਸਾਈਥਨੌਲ 1704-62-7 JEFFCAT ZR-70 ਮਾਡਲਾਂ ਵੇਖੋ
  • ਐਮਐਕਸਸੀ-ਸੀ 15 ਟੈਟ੍ਰਾਮੈਥੀਲੀਮਿਨੋਬਿਸਪ੍ਰੋਪਾਈਲੈਮਾਈਨ 6711-48-4 ਪੋਲੀਸਕਟ 15 ਮਾਡਲਾਂ ਵੇਖੋ
  • ਐਮਐਕਸਸੀ -15 ਡੀਈਜੀ ਵਿਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਓਕਟੋਏਟ 3164-85-0 ਡੱਬਕੋ ਕੇ -15 ਮਾਡਲਾਂ ਵੇਖੋ
  • ਐਮਐਕਸਐਫਆਰ-ਟੀਸੀਪੀਪੀ ਟ੍ਰਿਸ (2-ਕਲੋਰੀਓਸੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ) ਫਾਸਫੇਟ 13674-84-5 ਟੀਸੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲਾਂ ਵੇਖੋ